*معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان محیط زیست کشور در بازدید از مناطق سیل زده منطقه سرمشک رابر؛ 💢احداث جاده مستقیم رابر_کرمان وکمربندی رابر مطالبه جدی مردم زادگاه سرداردلها پیش درآمدی برهدایای ریاست محترم جمهور به زادگاهش باشد// شهرستان رابرازنظر زیرساختی دروضعیت مطلوبی قرارندارد ⬅️ به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان ؛صبح امروزمعاون رئیس جمهور ورئیس سازمان محیط زیست کشورباهمراهی امام جمعه، فرماندار،مدیرکل محیط زیست استان وجمعی ازمسئولین شهرستانی باحضور درمنطقه بُندرسرمشک رابر پس از دیدار باخانواده شهیدوالامقام حجت الاسلام عباس علیدادی سلیمانی از منطقه سیل زده سرمشک بازدید وسپس در جمع عزاداران این منطقه حضوریافت. ⬅️ معاون رئیس جمهور درگفت وگو باخبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان گفت: شهرستان رابریکی ازشهرستانهای باظرفیت نیروی انسانی وطبیعی بالقوه وداشته های معدنی درسطح استان وکشورنمونه است ولی متاسفانه ازنظرزیرساختی دروضعیت مطلوبی نیست. آقای سلاجقه افزود:طی بازدیدی ازمنطقه سیل زده سرمشک واشرافی که براین منطقه دارم درسیلاب اخیرباتوجه به شرایط اقلیمی وخشکی زمین وشرایط موجود ۳۰روستاازسیل آسیب دیده ،منازل مسکونی واراضی مردم دچارمشکل شده وباتوجه به اینکه این منطقه کوهستانی وسردسیراست می طلبد که به زیرساخت هاتوجه ویژه ای شود. وی بابیان اینکه رابر درحوزه زیرساخت ها نه درخورشهرستان ونه مردم شریف آن که درجنگ ۸ساله ودردفاع از حرم نقش بسیارارزنده ای داشتند وزادگاه سرداردلها حاج قاسم عزیزاست پیشرفت نداشته ومی طلبداین شهرستان درخور نام سرداران زیرساخت های مناسب داشته باشد. وی تصریح کرد؛ باتوجه به اینکه این شهرستان درآینده ای نزدیک تبدیل به یک شهرستان بین المللی درراستای محور مقاومت خواهدشد وازکشورهای دیگر دراین شهرستان حضورپیداخواهندکرد بایدزیرساخت ها رشد کند. آقای سلاجقه اظهارداشت: منطقه سرمشک نیز باانسان های ولایتمدار، شهداورزمندگان جاده دسترسی وزیرساخت مناسب ندارند وآسفالت ۱۸کیلومتری جاده ارتباطی این منطقه انتظارمردم از نظام مبارک جمهوری اسلامی است که انشالله درسفرریاست محترم جمهور هدیه ای به مردم منطقه باشد. آقای دکترسلاجقه بااشاره به اینکه براثرسیلاب پل ها، راههای ارتباطی منطقه سرمشک تخریب شده گفت:شرایط اقلیمی منطقه به گونه ایست که هرلحظه انتظارمی رود سیلاب هایی اتفاق بیفتد وباتوجه به وجود مناطق حفاظت شده محیط زیستی وجنگل های اورس استثنایی باید توجه ویژه ای به منطقه شود واداره کل منابع طبیعی نیز نسبت به احداث سیل بند دربالادست روستاها توجه داشته باشد. معاون رئیس جمهور درجمع عزاداران این منطقه نیز باتسلیت ایام شهادت سرور وسالارشهیدان گفت: جاده مستقیم رابر_کرمان واحداث کمربندی یکی ازمطالبات جدی مردم شهرستان رابراست وجاده فعلی ازلحاظ ترابری باعرض کم، مسیرطولانی وتلفات بالا وضعیت مناسبی ندارد. دکترسلاجقه گفت: سال ۷۹جاده مستقیم رابر_کرمان مصوبه گرفته وردیف اعتباری دارد انتظارحداقلی مردم منطقه است باتوجه به اینکه خیلی ازمنابع ملی منطقه ازبین رفته هرچه سریعترنسبت به احداث این جاده اقدام نمایند. وی بااشاره به اینکه در کمربندی رابرابنیه نیزتعبیه شده گفت: مسیولین راه وشهرسازی این خواسته اولویت دارمردم را هرچه سریعتر در دستورکارقراردهند تاپیش درآمدی برهدایای سفرریاست محترم جمهور به رابر زادگاه سرداردلها باشد.