*⭕دیدار مهندس حسن وند مدیر موسسه فاطر و مجری طرح آبرسانی به روستاها بادکتراقاملایی فرماندار رابر*
🔻بعد از ظهر امروز مهندس حسن وند مدیر موسسه فاطر و مجری طرح آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی شهرستان رابر با دکتراقاملایی فرماندار رابر دیدار و پیرامون آبرسانی به روستاهای دارای اولویت گفتگو کردند.

 *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر