جلسه برنامه ریزی ستاد اربعین شهرستان به ریاست دکترآقاملایی فرماندار رابر واقای یوسفی جانشین فرماندار.ودیگراعضای ستاددر حال برگزاریست. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*