جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان به ریاست آقای یوسفی معاونت محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور اعضای کارگروه در حال برگزاریست. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*