طی حکمی از سوی استاندار کرمان : آقایان علی زینلی و مجیدیوسفی به ترتیب به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی و هنزا معرفی شدند. واز زحمات و خدمات سرکار خانم فروزان مهر بخشدار سابق مرکزی و سید ابوالفضل حسینی جواران بخشدار سابق هنزاء تقدیر وتشکربه عمل امد.