*⭕همایش بصیرتی- نظارتی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان رابر برگزار شد.* عصر دیروز همایش بصیرتی - نظارتی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان رابر با حضور فرماندار رابر و رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمان و اعضای شبکه نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان رابر برگزار شد. *روابط عمومی فرمانداری شهرستان رابر*