جلسه ی شورای سالمندان وکمیته ی مشارکت های مردمی به ریاست اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرمانداروسایر اعضای شورا برگزار شد.