بازدید فرماندار‌ومعاونین سیاسی وعمرانی وشهردار از اسفالت محله ی موردوئیه.