بازدید فرماندار محترم.معاونت سیاسی فرماندار.ومسئول حراست فرمانداری از اداره جهاد کشاورزی شهرستان