بازید فرماندار محترم شهرستان .معاونت سیاسی فرماندار و مسئول حراست فرمانداری از اداره برق شهرستان.