سفر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری به شهرستان رابر و بازدید از طرح های عمرانی