به مناسبت هفته سلامت و روان، نشست کمیته هفته سلامت و روان در مرکز بهداشت شهرستان رابر با حضوراقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار. رییس شبکه و مرکز بهداشت، معاون بهداشتی، نمایندگان سایر ادارت در شبکه بهداشت و درمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رابر، ارائه آموزش مهارت های زندگی برای پرسنل ادارات و برگزاری کارگاه برای بهورزان و کاردان های بهداشتی از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود