برگزاری جلسه ستاد سوخت به ریاست اقای نگینی معاونت برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری.