تشکیل جلسه امور اتباع ومهاجرین خارجی به ریاست اقای علیمرادی معاونت سیاسی فرماندار وسایر اعضا.